Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Tài liệu

Ngày Hạng mục Mô tả Định dạng Tham khảo
24-06-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DCM - Cập nhật [...]
PDF VN
24-06-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DCM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-05-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-05-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-05-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
24-05-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-04-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-04-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-04-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu BSR - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PGD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu BSR - Cập nhật [...]
PDF VN
24-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu GAS - Cập nhật [...]
PDF VN
12-02-2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu NT2 - Cập nhật [...]
PDF VN
31-12-2019 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index số 24

PDF VN
25-12-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
30-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DCM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu BSR - Cập nhật [...]
PDF VN
24-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu NT2 - Cập nhật [...]
PDF VN
24-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu GAS - Cập nhật [...]
PDF VN
24-09-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN
30-07-2019 Báo cáo thị trường

Bản Tin PVN-Index Số 23

PDF VN
30-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DCM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu BSR - Cập nhật [...]
PDF VN
24-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu NT2 - Cập nhật [...]
PDF VN
24-06-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-04-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-01-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-01-2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật năm [...]
PDF VN
25-12-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-10-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
24-10-2018 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index số 20

PDF VN
24-10-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu GAS - Cập nhật [...]
PDF VN
24-10-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu BSR - Cập nhật [...]
PDF VN
25-08-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVG - Cập nhật [...]
PDF VN
25-08-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu CNG - Cập nhật [...]
PDF VN
24-07-2018 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index số 19

PDF VN
25-06-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PGD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
24-03-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu NT2 - Cập nhật [...]
PDF VN
25-02-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-01-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật năm [...]
PDF VN
05-01-2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PGD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
25-12-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
24-12-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN
25-11-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXS - Cập nhật [...]
PDF VN
24-11-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu NT2 - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN
25-09-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVB - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
25-06-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PET - Cập nhật [...]
PDF VN
25-03-2017 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
24-03-2017 Báo cáo thị trường

Bản Tin PVN Index_Số 14

PDF VN
13-03-2017 Tài liệu nghiên cứu

Kỳ review Quý 1 năm 2017

PDF VN
27-12-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 13

PDF VN
01-09-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 12

PDF VN
22-02-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 10 - Tết 2016 (Phần 2)

PDF VN
22-02-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 10 - Tết 2016 (Phần 1)

PDF VN
01-11-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 9

PDF VN
19-08-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 8

PDF VN
15-07-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Báo cáo phân tích Tổng [...]
PDF VN
12-06-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Báo cáo cập nhật Kết quả kinh doanh [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch vụ tiện ích_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN HSX_Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Allshare HNX_Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Allshare Continuous_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Allshare _ Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dầu khí _ Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công nghiệp_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch vụ tiêu dùng [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số Vật liệu cơ bản_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN10_Quý 1/2015

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo PXS (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo PVS (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo PVI (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo PGS (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo DCM (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu

Báo cáo GAS (14/04/2015)

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo thị trường
Báo cáo Ngành Dâu khí [...]
PDF VN
12-03-2015 Rules book

PVN Indexes Rules

PDF VN | EN
26-02-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 07 - Tết 2015

PDF VN
16-09-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 6

PDF VN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiện Ích_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dầu Khí_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công Nghiệp_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HSX INDEX - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HNX INDEX - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiêu [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Vật Liệu Cơ Bản_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE CONTINUOUS INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN 10 INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
16-06-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 5

PDF VN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiện Ích_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Dầu Khí_Quý I/2014

PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công Nghiệp_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HSX INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HNX INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiêu [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Vật Liệu Cơ Bản_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN ALL-SHARE INDEX_Quý I/2014

PDF VN | EN
21-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE CONTINUOUS INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
21-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN 10 INDEX_Quý I/2014

PDF VN | EN
16-03-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 4

PDF VN
30-09-2013 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 1

PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVX - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PET - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu DPM - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVC - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu GSP - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu CNG - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVE - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PSG - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PPS - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PGD - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVI - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PET - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVX - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVD - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PTL - Cập nhật [...]
PDF VN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVT - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVR - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVG - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PVS - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXI - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PXS - Cập nhật [...]
PDF VN | EN
23-04-2013 Báo cáo phân tích cổ phiếu
Phân tích cổ phiếu PGS - Cập nhật [...]
PDF VN
23-02-2012 Tài liệu nghiên cứu
Bảng phân ngành các công ty [...]
PDF VN | EN
04-01-2012 Tài liệu nghiên cứu
Báo cáo hiệu quả bộ chỉ số [...]
PDF VN | EN
04-01-2012 Brochures

PVN Indexes Brochures

PDF VN | EN
04-01-2012 Factsheets

PVN INDEXES FACTSHEETS PVN 10

PDF VN | EN
19-12-2011 Rules book

PVN Indexes Rules

PDF VN | EN