Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Tài liệu

Ngày Hạng mục Mô tả Định dạng Tham khảo
13-03-2017 Tài liệu nghiên cứu

Kỳ review Quý 1 năm 2017

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch vụ tiện ích_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN HSX_Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Allshare HNX_Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Allshare Continuous_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Allshare _ Quý 1/2015

PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dầu khí _ Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công nghiệp_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch vụ tiêu dùng [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số Vật liệu cơ bản_Quý [...]
PDF VN
15-05-2015 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN10_Quý 1/2015

PDF VN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiện Ích_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dầu Khí_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công Nghiệp_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HSX INDEX - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HNX INDEX - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính - Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiêu [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Vật Liệu Cơ Bản_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE CONTINUOUS INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
02-07-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN 10 INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiện Ích_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN Dầu Khí_Quý I/2014

PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Công Nghiệp_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HSX INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE HNX INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Tài Chính_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Dịch Vụ Tiêu [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN Vật Liệu Cơ Bản_Quý [...]
PDF VN | EN
22-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN ALL-SHARE INDEX_Quý I/2014

PDF VN | EN
21-04-2014 Tài liệu nghiên cứu
BC chỉ số PVN ALL-SHARE CONTINUOUS INDEX_Quý [...]
PDF VN | EN
21-04-2014 Tài liệu nghiên cứu

BC chỉ số PVN 10 INDEX_Quý I/2014

PDF VN | EN
23-02-2012 Tài liệu nghiên cứu
Bảng phân ngành các công ty [...]
PDF VN | EN
04-01-2012 Tài liệu nghiên cứu
Báo cáo hiệu quả bộ chỉ số [...]
PDF VN | EN