Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 TR 1,620.77 1,621.70 1,614.39 1,615.79 -4.97 -0.31
PVN ALL SHARE CONTINUOUS TR 2,783.84 2,784.33 2,781.60 2,781.98 -1.86 -0.07
PVN ALLSHARE TR 2,948.56 2,949.07 2,946.19 2,946.59 -1.97 -0.07
PVN BASIC MATERIALS TR 1,399.50 1,400.59 1,398.63 1,398.63 -0.87 -0.06
PVN CONSUMER SERVICES TR 1,455.58 1,455.58 1,455.58 1,455.58 0.00 0.00
PVN FINANCIALS TR 1,263.14 1,270.29 1,248.83 1,262.21 -0.93 -0.07
PVN ALLSHARE HNX TR 1,562.90 1,566.25 1,547.43 1,550.04 -12.86 -0.82
PVN ALLSHARE HSX TR 2,919.50 2,919.50 2,919.50 2,919.50 0.00 0.00
PVN INDUSTRIALS TR 909.82 915.57 909.63 914.93 5.12 0.56
PVN OIL & GAS TR 2,857.19 2,857.54 2,854.57 2,854.66 -2.53 -0.09
PVN UTILITIES TR 2,555.92 2,555.92 2,555.92 2,555.92 0.00 0.00