Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 TR 1,603.92 1,610.50 1,580.30 1,605.09 1.17 0.07
PVN ALL SHARE CONTINUOUS TR 2,605.72 2,605.72 2,540.36 2,564.71 -41.02 -1.57
PVN ALLSHARE TR 2,759.93 2,759.93 2,690.82 2,716.56 -43.36 -1.57
PVN BASIC MATERIALS TR 1,562.72 1,612.64 1,561.42 1,597.80 35.08 2.24
PVN CONSUMER SERVICES TR 1,494.43 1,494.43 1,464.30 1,464.30 -30.13 -2.02
PVN FINANCIALS TR 1,386.75 1,386.75 1,382.94 1,383.09 -3.66 -0.26
PVN ALLSHARE HNX TR 1,584.81 1,584.81 1,584.81 1,584.81 0.00 0.00
PVN ALLSHARE HSX TR 2,712.65 2,712.65 2,638.14 2,665.90 -46.75 -1.72
PVN INDUSTRIALS TR 941.68 941.68 918.82 923.92 -17.76 -1.89
PVN OIL & GAS TR 2,617.70 2,617.70 2,540.05 2,558.82 -58.87 -2.25
PVN UTILITIES TR 2,503.83 2,621.15 2,464.78 2,621.15 117.32 4.69